ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PAUWELS INDUSTRIAL NV.

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, inzake door ons te leveren goederen en/of diensten.

1.2. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden primeren op de algemene (aankoop)voorwaarden van de klant en/of eender welke andere derde partij, zelfs indien Pauwels Industrial NV deze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

1.3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort geldig.


2. Aanbiedingen en bestellingen

2.1. De verstrekte prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet bindend voor Pauwels Industrial NV. Pauwels Industrial NV kan ze op elk ogenblik wijzigen tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. Er komt geen overeenkomst tot stand tenzij en totdat Pauwels Industrial NV een order schriftelijk heeft bevestigd. Offertes zijn geldig voor de duur van 30 dagen na de datum van verzending of (indien anders) de duur zoals vermeld in de offerte. Ze zijn niet automatisch geldig voor herbestellingen.

2.2. Offertes mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van Pauwels Industrial NV.

2.3. Door zijn opdracht aan Pauwels Industrial NV tot levering van enig goed of van enige dienst wordt de klant geacht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.


3. Prijzen

3.1. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, Evergem, Belgium.

3.2. Alle prijzen zijn in euro, tenzij anders vermeld.

3.3. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege.

3.4. Voor zover een internationale verkoop in aanmerking komt voor ontheffing van BTW, is de klant verplicht te voldoen aan de benodigde voorwaarden, waaronder het verschaffen van haar BTW nummer en bewijs van de export uit België. Indien de klant niet aan deze verplichtingen voldoet, brengt Pauwels Industrial NV de BTW in rekening aan haar.

2.5. Indien na de datum van aanbieding een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Pauwels Industrial NV, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, maar zolang nog niet is geleverd, te allen tijde gerechtigd, hetzij de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.


4. Betaling

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling plaats te vinden netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht van aftrek of verrekening.

4.2. Pauwels Industrial NV behoudt het recht voor om voor een eerste levering vooruitbetaling of het stellen van zekerheden te vragen. Pauwels Industrial NV behoudt zich eveneens het recht voor om voor verdere leveringen voorafbetaling te vragen bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant of uit hoofde van andere zakelijke redenen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet tot genoegen wordt verschaft, behoudt Pauwels Industrial NV het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd de overige rechten van Pauwels Industrial NV, waaronder het recht op volledige schadevergoeding, en zonder dat Pauwels Industrial NV tot enige schadevergoeding gehouden is. Toegestane betalingstermijnen kunnen herroepen of verkort worden door Pauwels Industrial NV, indien dit naar ons oordeel in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is.

4.3. De klant heeft nimmer het recht betaling op te schorten.

4.4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en wordt de vordering door Pauwels Industrial NV direct opeisbaar. De klant is - onverminderd zijn overige verplichtingen - vanaf de datum dat hij in verzuim is een rente verschuldigd conform de Belgische wettelijke intrestvoet in handelszaken. Tevens zal er automatisch een vermeerdering van 10%, met een minimum van €100 worden toegepast als vergoeding voor de inningskosten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand, zijn voor rekening van de cliënt.


5. Levering en leveringstermijn

5.1. Pauwels Industrial NV behoudt het recht voor opdrachten tot het leveren van goederen en/of diensten in gedeelten uit te voeren en deze gedeeltelijke leveringen in rekening te brengen.

5.2. Leveringstermijnen gelden als vrijblijvend en kunnen niet als een verbintenis vanwege Pauwels Industrial NV beschouwd worden.

5.3. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn - door welke oorzaak ook - geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

5.4. Uitsluitend voor wat betreft de levertijd worden goederen geacht te zijn geleverd wanneer deze ter verzending gereed staan.

5.5. De klant is verantwoordelijk voor het voorzien van adequate arbeidskrachten en faciliteiten op de leveringspunten voor het lossen van de goederen en zal Pauwels Industrial NV tijdig op de hoogte brengen in geval van toegankelijkheidsproblemen op de leveringslocatie.

5.6. Indien transportkosten worden vermeld, zijn deze louter indicatief en onderhevig aan herziening volgens variatie in brandstoftoeslag, wachturen voor het lossen enz.


6. Omgang met de geleverde producten

6.1. Alle specificaties voor opslag en transport moeten worden nageleefd.


7. Overmacht

7.1. Oorlog, bedrijfsstoringen bij Pauwels Industrial NV of zijn leveranciers, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen en alle andere gevallen van overmacht ontheffen Pauwels Industrial NV, voor de duur van de storing of verhindering en in de omvang van hun gevolgen, van de verplichting tot levering, zomede van eventuele verplichtingen tot schadevergoeding. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze bij het aangaan van de overeenkomst al voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

7.2. Indien na afloop van de toestand van overmacht verdere nakoming van de overeenkomst op een van beide partijen een onredelijke zware last legt, heeft de betreffende partij gedurende 8 dagen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.


8. Klachten en aansprakelijkheid

8.1. Met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen garandeert Pauwels Industrial NV, dat de geleverde goederen vrij zijn van productiefouten. Alle andere uitdrukkelijke en impliciete garanties zijn uitgesloten, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - garanties inzake verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

8.2. De garantie van artikel 8.1 geldt slechts voor de klant mits deze aan al zijn verplichtingen jegens Pauwels Industrial NV heeft voldaan. Zij geldt niet voor verdere kopers of andere derden.

8.3. Pauwels Industrial NV is uit hoofde van de garantie van artikel 8.1 slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de klant bewijst dat zij uitsluitend of overwegend een direct gevolg van productiefouten zijn.

8.4. Elke klacht over de geleverde producten, van welke aard ook, onder meer inzake - doch niet beperkt tot - de niet-conformiteit, zichtbare gebreken of schade, dient door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 72 uur na ontvangst van de goederen en vóór gebruik, verwerking, vermenging, wederverkoop, herverpakking of herdistributie van de goederen. Na deze termijn vervallen de rechten van de klant.

8.5. De herstelplicht van Pauwels Industrial NV beperkt zich tot de vervanging van de geleverde producten, naar het oordeel van Pauwels Industrial NV, en zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding. Pauwels Industrial NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en schade van derden. De aansprakelijkheid van Pauwels Industrial NV is alleszins beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken geleverde goederen.

8.6. De aansprakelijkheid van Pauwels Industrial NV vervalt, indien de geleverde goederen of gedeelten daarvan onoordeelkundig en/of ondoelmatig zijn gebruikt en/of niet correct werden opgeslagen.


9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De verkochte goederen blijven integraal eigendom van Pauwels Industrial NV tot de volledige betaling van de factuur ervan. De klant is echter gerechtigd over de goederen te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Hij is verplicht Pauwels Industrial NV onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot ons nog in eigendom toebehorende goederen.

9.2. In het geval van niet-betaling houdt Pauwels Industrial NV zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.

9.3. Alle risico’s aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan dienen door de klant gedragen te worden vanaf het ogenblik dat deze ter zijne beschikking staan.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1. Al onze overeenkomsten en alle eventuele geschillen tussen de partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

10.2. Bij een geschil evenals bij de interpretatie en toepassing van contracten tussen Pauwels Industrial NV en de klant zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.